Zoom in Regular Zoom out

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Nr ref. A.26.13.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Nr ref. A.26.13.2017

 1. ZAMAWIAJĄCY:

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH

Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

 zaprasza do złożenia oferty na

„Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

 1. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
 • opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:

 • Cześć I: Przeprowadzenie okresowej „pięcioletniej” i „rocznej” kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
 • Część II: Sporządzenie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego i przydatności do użytkowania stropów pierwszej kondygnacji budynku dawnej dyrekcji huty – opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.
 • Część III: Przygotowanie wyceny i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ekspertyzy technicznej– opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.

CPV:

71356100-9 Usługi kontroli technicznej.

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej.

 • termin wykonania zamówienia:
 • Część I. do 31.12.2017 r.
 • Część II i III do 30.01.2018 r.
 • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą/ami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku nastąpi poprzez wykazanie dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi.
 • wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,                      a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

 • informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną
 • termin związania ofertą: 30 dni
 • opis sposobu przygotowywania ofert (Formularz ofertowy – załącznik nr 4):
 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 • Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 od ogłoszenia „Wykaz osób”
 1. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty proszę składać pod adresem: w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, lub na adres email: mpt@ekomuzeum.pl  w terminie do 10.10.2017 r. do godziny: 12:00.

 • opis sposobu obliczenia ceny:

Zamawiający ustala za wykonanie usługi wynagrodzenie ryczałtowe

 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

Przy ocenie ofert  Zamawiający porówna ceny ofertowe netto (tj. bez podatku VAT).

 • informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny, jak również dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub unieważnienia postępowania bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu. Powyższe może mieć miejsce w zakresie całości jak i w zakresie każdej poszczególnej części zamówienia z osobna.

Z Wykonawcą, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia: „Istotne postanowienia umowy”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, udostępnionego na stronie internetowej www.e-bip.org.pl/ekomuzeum/ oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM A.26.13.2017

załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.Cz I. – przeglądy.

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Cz. II – Opinia techniczna

załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.Cz. III

załącznik nr 4 do ogłoszenia – Formularz ofertowy

załącznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz osób

załącznik nr 6 – istotne postanowienia umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty A.26.13

 

EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish

Zobacz co Cię u nas czeka:

Licznik Odwiedzin

Archiwum

escort kayseri ataşehir escort pendik escort şişli escort kurtköy escort ankara escort ankara escort avcılar escort istanbul travesti maltepe escort taksim escort avcılar escort antalya escort ankara escort pendik escort pendik escort istanbul escort ankara escort escort ankara ataköy escort keçiören escort antalya escort bakırköy escort escort bayan demetevler escort escort malatya ataköy escort pendik escort halkalı escort bursa escort ankara escort Nice servis nice bariyer mantar bariyer epoksi zemin kaplama köşe koltuk yükleme rampası bft türkiye bahçe kapısı motoru bft nice türkiye nice türkiye otomatik kepenk tamiri Dış cephe mantolama köşe koltuk evden eve nakliyat ataşehir escort Maltepe escort petek temizliği kartal escort